افسردگی/دوقطبی

پرسش هاCategory: افسردگیافسردگی/دوقطبی
tia asked 6 days ago

سلاممن هیفده سالمهچندتا خودکشی ناموفق داشتم و یک بار هم اسایشگاه بستری شدمبه شدت تنهام و کسیو برای حرف زدن ندارم و خانوادمم به دلایلی منو پیش هیچ روان درمانی نمیبرنتست بای پولار رو انجام دادم و نمرم شد نود و چهارامشب یه حمله عصبی شدید داشتمدر حدی که به شدت به خودم اسیب زدمنمیدونم چیکار کنمبه خانوادمم نمیتونم بگمبه خاطر احساس شدید افسردگیم به شدت توی درسام افت داشتمو به شدت دارم سرکوفت میشنومبه نظر شما من باید چیکار کنم ؟